Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Kursu (H.M.G.S.)

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında

1.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) Nedir?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için, başarı şartı gerektiren bir sınavdır. Bu uygulamada hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.

2.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na Kimler Girebilir?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilir.

3.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı‘ndan Kimler Sorumludur?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanır.
“Ancak başarılı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.”
Dolayısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren hukuk fakültelerine kayıt yaptıran kişiler bu sınava tabi tutulacaktır.

4.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda Adaylar Hangi Derslerden Sorumludur?
Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı ,İdare Hukuku ,İdari Yargılama Usulü ,Medeni Hukuk ,Borçlar Hukuku ,Ticaret Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Avukatlık Hukuku ,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ,Türk Hukuk Tarihi

5.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Ne Sıklıkla Yapılır?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa olacak şekilde, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır.

6.Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın Başarı Sistemi Nasıldır?
Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.